Tag Archives: دیزل

موتور دیزل تمام نشده است

موتوز دیزل

در مورد گزینه های تامین انرژی برای تجهیزات در سال های اخیر به ویژه در تامین منابع الکتریسیته غالباً موتور دیزل در مرکز اصلی تامین این انرژی قرار گرفته است ، در واقع این بسیار دیدگاه بدبینانه ای به موتور دیزل است که بسیاری ازمزایای آن را نادیده بگیرم . موتور دیزل از همان ابتدا […]

[block id="pop-up"]