Tag Archives: وظیفه یاتاقان چیست ؟ عوامل خرابی یاتاقان ها چیست؟

وظیفه یاتاقان چیست ؟ عوامل خرابی یاتاقان ها چیست؟

وظیفه یاتاقان چیست ؟ عوامل خرابی یاتاقان ها چیست؟

وظیفه یاتاقان چیست ؟ عوامل خرابی یاتاقان ها چیست؟ اولین وظیفه تمامی یاتاقان ها در بیشتر ماشین های سبک و سواری کاهش اصطکاک بین قسمت درحال چرخش موتور و قسمت ثابت است و بعد از آن این یاتاقان است که به کمک میل لنگ می آید تا آسیب کمتری را به خاطره فشار ناشی از دما و حرارت ماشین تحمل کند. در موتور های احتراقی که تمامی انفجار ها در درون موتور اتفاق می افتد.

[block id="pop-up"]